Nhiếp đại thừa luận 7.

Pháp thoại ngày 14 tháng 01 năm 2001 tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.