Nhiếp đại thừa luận 6.

Pháp thoại ngày 11 tháng 01 năm 2001 tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.