Nhiếp đại thừa luận 5.

Pháp thoại ngày 04 tháng 01 năm 2001 tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ