Nhiếp đại thừa luận 4.

Pháp thoại ngày 28 tháng 12 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.