Nhiếp Đại Thừa Luận 3.

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.