Nhiếp đại thừa luận 2.

Pháp thoại ngày 17 tháng 12 năm 2000 tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.