Nhiếp đại thừa luận 10.

Pháp thoại ngày 15 tháng 02 năm 2001 tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.