Nhiếp đại thừa luận 1.

Pháp thoại ngày 14 tháng 12 năm 2000, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.