Nhiếp Đại Thừa Luận 9

Pháp thoại ngày 17 tháng 2 năm 2000, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.