Nhiếp Đại Thừa Luận 8.

Pháp thoại ngày 13 tháng 2 năm 2000, chùa Pháp Vân, xóm Thượng.