Nhiếp Đại Thừa Luận 7.

Pháp thoại ngày 3 tháng 2 năm 2000, chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.