Nhiếp Đại Thừa Luận 6.

Pháp thoại ngày 30 tháng 1 năm 2000, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.