Nhiếp Đại Thừa Luận 5.

Pháp thoại ngày 27 tháng 1 năm 2000, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.