Nhiếp Đại Thừa Luận 4.

Pháp thoại ngày 23 tháng 1 năm 2000, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.