Nhiếp Đại Thừa Luận 3.

Pháp thoại ngày 16 tháng 1 năm 2000.