Nhiếp Đại Thừa Luận 2.

Pháp thoại ngày 9 tháng 1 năm 2000.