Nhiếp Đại Thừa Luận 1.

Pháp thoại ngày 2 tháng 1 năm 2000.