Nhiếp Đại Thừa Luận (1) 1999-2000

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất nhiều bài trong thư mục pháp thoại này  xin quý vị thứ lỗi. Xin hoan hỷ tìm hiểu thêm bên Pháp thoại MP3 tại

1999-11-14 NDTL01-Miên mật, hiện pháp, lạc trú mp3
1999-11-28 NDTL02-Đối tượng nhận thức mp3
1999-12-02 NDTL03 mp3
1999-12-05 NDTL04 mp3
1999-12-09 NDTL05 mp3
1999-12-12 NDTL06 mp3
1999-12-16 NDTL07 mp3
1999-12-19 NDTL08 mp3
2000-01-06 NDTL10 mp3
2000-01-20 NDTL13 mp3
2000-02-10 NDTL18 mp3