Bài 21. Giáo lý Duyên Khởi

Pháp thoại ngày 03 tháng 02 năm 1994.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt