Bài 20. Tam giải thoát môn

Pháp thoại ngày 30 tháng 1 năm 1994 tại Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt