Bài 19. Quán Không trong thực tập Năm cái lạy

Pháp thoại ngày 27 tháng 1 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt