Bài 18. Ta đang làm gì? – Năm cái lạy

Pháp thoại ngày 23 tháng 1 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt