Bài 16. Chánh Tinh Tấn – Chánh Định

Pháp thoại ngày 16 tháng 1 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt