Bài 15. Quán niệm về Pháp – Chánh Tinh Tấn

Pháp thoại ngày 13 tháng 1 năm 1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt