Bài 14. Quán chiếu về thọ, tâm hành và tưởng

Pháp thoại ngày 9 tháng 1 năm 1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt