Bài 12. Chánh Niệm – Năm Giới

Pháp thoại ngày 30 tháng 12 năm 1993 tại Xóm Thượng, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt