Bài 11. Chánh Niệm (tt)

Pháp thoại ngày 26 tháng 12 năm 1993 tại Xóm Hạ, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt