Bài 07. Chánh Tư Duy

Pháp thoại ngày 12 tháng 12 năm 1993.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt