Bài 05. Chánh Kiến

Pháp thoại ngày 05 tháng 12 năm 1993 tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai.

Trong khoá tu mùa Đông 1993-1994 – “Khoá giảng Phật Pháp căn bản – Trái Tim Của Bụt