Vượt thoát giả danh.

Pháp thoại ngày 16 tháng 11 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.