Vô sự là tự do.

Pháp thoại ngày 25 tháng 4 năm 2004, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.