Tuỳ xứ tác chủ.

Pháp thoại ngày 16 tháng 5 năm 2004, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.