Tuệ giác và kiến thức.

Pháp thoại ngày 13 tháng 5 năm 2004, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.