Trở về thực tại.

Pháp thoại ngày 7 tháng 1 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.