Tri kiến chân thật.

Pháp thoại ngày 23 tháng 11 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.