Tìm lại con người chân thật.

Pháp thoại ngày 10 tháng 3 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.