Thuốc và bệnh.

Pháp thoại ngày 28 tháng 12 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.