Thiền duyệt pháp hỷ để nuôi thân tâm.

Pháp thoại ngày 27 tháng 11 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.