Tâm và cảnh tương tức.

Pháp thoại ngày 14 tháng 12 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.