Sự trao truyền của chư Tổ.

Pháp thoại ngày 4 tháng 12 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.