Nhận diện bốn cảnh vô tướng.

Pháp thoại ngày 6 tháng 11 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.