Năm nghiệp Vô Gián.

Pháp thoại ngày 18 tháng 12 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.