Mỗi người phải tự nỗ lực.

Pháp thoại ngày 14 tháng 1 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.