Mẫu người lý tưởng.

Pháp thoại ngày 22 tháng 4 năm 2004, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.