Không Bụt không chúng sanh.

Pháp thoại ngày 16 tháng 10 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.