Đối trị căn cơ (1).

Pháp thoại ngày 28 tháng 1 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.