Đối trị căn cơ (4).

Pháp thoại ngày 25 tháng 2 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.