Đối trị căn cơ (3).

Pháp thoại ngày 18 tháng 2 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.