Đối trị căn cơ (2).

Pháp thoại ngày 4 tháng 2 năm 2004, tại Tu viện Lộc Uyển.