Điều phục tâm ý.

Pháp thoại ngày 2 tháng 11 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.